Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SAMSUN BİLGİÇ & YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Bu politika belgesi, Samsun Bilgiç & Yalçın Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili taahhütlerini ve uygulamalarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

Giriş ve Amaç

Bu politika belgesi, Şirket’in müşteri, çalışan ve diğer ilgili tarafların kişisel verilerini nasıl işlediğini, koruduğunu ve bu verilerin gizliliğini nasıl sağladığını detaylı bir şekilde açıklar. Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) tam uyum sağlamayı amaçlar.

Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olarak belirlenmiştir. Ayrıca, KVKK’nın öngördüğü durumlarda, Şirket tarafından bir veri koruma temsilcisi atanmıştır.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirket, müşteri ilişkileri yönetimi, hukuki danışmanlık hizmetleri, personel yönetimi ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla çeşitli kişisel veri kategorilerini işleyebilir. Bu kategoriler arasında ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, mali veriler, sağlık bilgileri ve iş performansı verileri bulunmaktadır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket, kişisel verileri belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemeyi taahhüt eder. Bu amaçlar arasında müşteri hizmetleri, hukuki danışmanlık, sözleşme yönetimi, personel yönetimi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi bulunmaktadır.

Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Şirket, kişisel verileri işlemek için hukuki sebepleri açıkça belirler ve bu sebepleri kanıtlamak için gerekli dokümantasyonu sağlar. Hukuki sebepler arasında sözleşme yürütme, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, açık rıza ve meşru menfaat bulunmaktadır.

Kişisel Veri Güvenliği ve Koruma Tedbirleri

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve korumak için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirleri alır. Bu kapsamda erişim kontrolü, veri şifreleme, güvenli ağ altyapısı ve bilgi güvenliği politikaları gibi önlemler uygulanır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK kapsamındaki haklarını kullanabilirler. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme, işleme itiraz etme, veri taşınabilirliği ve açık rıza geri çekme bulunmaktadır. Bu hakların kullanımı için Şirket’in belirttiği iletişim kanalları kullanılabilir.

Kişisel Veri İhlalleri Bildirimi

Şirket, olası kişisel veri ihlallerini derhal değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. Ciddi kişisel veri ihlalleri durumunda, ilgili mercilere ve kişisel veri sahiplerine gerekli bildirimler yapılır.

Kişisel Veri İşleme Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi

Şirket, kişisel veri işleme süreçlerini düzenli olarak değerlendirir ve günceller. Bu süreçte, teknolojik değişikliklere, mevzuat güncellemelerine ve iç politika değişikliklerine uyum sağlanır.

İletişim Bilgileri ve Başvuru Yolları

KVKK ile ilgili sorularınız, talepleriniz veya başvurularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden yararlanabilirsiniz:

Adres:  Kılıçdede Mahallesi Kılıçdede Camii Sokak No:39 Office 55 Plaza Kat:2 Daire:2 İLKADIM/SAMSUN

Telefon: 0541 271 6224

E-posta: bilgicyalcinhukukburosu.com

Bu politika belgesi, Samsun Bilgiç & Yalçın Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair taahhüt ve uygulamalarını içermektedir. Daha fazla bilgi ve detaylı talepler için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen AraWhatsappYol Tarifi